Nghĩa của từ: splitting field

* đs.
trường khai triển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App