Nghĩa của từ: splitting homomorphism

* đs.
phép đồng cấu tách

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App