Nghĩa của từ: spurious periodicity

* tk.
tính tuần hoàn giả

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error