Nghĩa của từ: square lattice

* tk.
mạng vuông

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error