Nghĩa của từ: square measure

* hh.
diện tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

square measure
* danh từ
 - cách đo diện tích được biểu thị bằng mét vuông (bộ vuông )Động từ BQT - Android App