Nghĩa của từ: square root planimeter

*
may tính căn bậc hai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App