Nghĩa của từ: square-free number

*
số không chính phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App