Nghĩa của từ: square-law characteristic

* xib
đặc trưng bình phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App