Nghĩa của từ: square-law function generator

* mt.
máy phát thường

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error