Nghĩa của từ: squarience

* tk.
tổng bình phương các độ lệch (so với giá trị trung bình)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

squarience
- (thống kê) tổng bình phương các độ lệch (so với giá trị trung bình)Động từ BQT - Android App