Nghĩa của từ: stability region

* xib.
miền ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App