Nghĩa của từ: stabilization factor

* xib.
hệ số ổn định hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App