Nghĩa của từ: stable conponemt

* xib
mắt tĩnh, mắt ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App