Nghĩa của từ: stable element

* đs.
phần tử ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App