Nghĩa của từ: stable point

* top.
điểm ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error