Nghĩa của từ: stable process

* xs.
quá trình ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App