Nghĩa của từ: stable subgroup

* đs.
nhóm con dừng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error