Nghĩa của từ: stage of regulation

* xib.
cấp điều khiển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App