Nghĩa của từ: stand-by

* mt.
dụng cụ dữ trữ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

stand-by /'stændbai/
* danh từ
 - người có thể trông cậy được; vật có thể trông mong vào; chỗ dựa
 - máy dự phòng
Động từ BQT - Android App