Nghĩa của từ: standard dial

* mt.
thang tỷ lệ tiêu chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error