Nghĩa của từ: standard error of estimate

* tk.
độ sai tiêu chuẩn của ước lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App