Nghĩa của từ: standard of life

*
mức sống, standard of living

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App