Nghĩa của từ: standard of prices

* kt.
mức giá cả

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error