Nghĩa của từ: star

* tv.
sao, hình sao, dấu sao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

star /stɑ:/
* danh từ
 - sao, ngôi sao, tinh tú
=fixed star+ định tinh
 - vật hình sao
 - (ngành in) dấu sao
 - đốm trắng ở trán ngựa
 - nhân vật nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi sao (điện ảnh...)
 - sao chiếu mệnh, tướng tinh; ((thường) số nhiều) số mệnh, số phận
=to be born under an unlucky star+ sinh vào giờ xấu
!one's bright particular star
 - mục tiêu mà mình dốc toàn tâm toàn ý để thực hiện
!to see stars
 - nổ đom đóm mắt
* ngoại động từ
 - dán sao, trang trí bằng hình ngôi sao
 - đánh dấu sao (vào một bản danh sách...)
 - có (diễn viên...) đóng vai chính
=a film starring a famous actor+ một phim có một diễn viên nổi tiếng đóng vai chính
* nội động từ
 - đóng vai chính
 - trội hẳn, xuất sắc
Động từ BQT - Android App