Nghĩa của từ: start address

*
địa chỉ [ban đầu, xuất phát]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App