Nghĩa của từ: state assignment

* xib.
phép gán mã trạng thái

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error