Nghĩa của từ: stated

*
được phát biểu, được trình bày, được biết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

stated /'steitid/
* tính từ
 - đã định
 - đã được phát biểu, đã được tuyên bố
Động từ BQT - Android App