Nghĩa của từ: static moment

* Cơ.
mômen tĩnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error