Nghĩa của từ: statical characteristic

* xib
đặc trưng tĩnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App