Nghĩa của từ: stational semi-group

* đs.
nửa nhóm dừng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error