Nghĩa của từ: stationary

*
dừng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

stationary /'steiʃnəri/
* tính từ
 - đứng ở một chỗ, không di chuyển, tĩnh lại, dừng
=stationary troops+ quân đội đóng ở một chỗ
 - không mang đi được, để một chỗ
=stationary engine+ máy để một chỗ
 - đứng, không thay đổi
=stationary population+ số dân không thay đổi
 - (y học) không lan ra các nơi khác (bệnh)
* danh từ
 - người ở một chỗ; vật để ở một chỗ
 - (số nhiều) bộ đội đóng ở một chỗ
Động từ BQT - Android App