Nghĩa của từ: stationary distrribution

* tk.
phân phối dừng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error