Nghĩa của từ: stationary process

* xs.
quá trình dừng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App