Nghĩa của từ: stationary state

* vl.
trạng thái dừng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App