Nghĩa trong từ điển StarDict:

statistic /stə'tistik/ (statistical) /stə'tistikəl/
* tính từ
 - (thuộc) thống kê
Động từ BQT - Android App