Nghĩa của từ: statistical

*
(thuộc) thống kê, statistic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

statistical /stə'tistik/ (statistical) /stə'tistikəl/
* tính từ
 - (thuộc) thống kê
Động từ BQT - Android App