Nghĩa của từ: statistical control

* tk.
kiểm tra thống kê

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App