Nghĩa của từ: statistical deccision

* tk.
quyết định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App