Nghĩa của từ: steady-state characteristic

* xib
đặc trưng của chế độ ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App