Nghĩa của từ: steady-state oscillation

* vl.
dao động ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App