Nghĩa của từ: stellar

* tv.
(thuộc) sao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

stellar /'stelə/
* tính từ
 - (thuộc) sao, (thuộc) tinh tú
 - hình sao, có hình sao
 - xuất sắc, ưu tú, như một ngôi sao
 - chính
=the stellar role in a play+ vai chính trong một vở kịch
Động từ BQT - Android App