Nghĩa của từ: steradian

* hh.
rađian góc khối, đơn vị khối, sterađian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

steradian
* danh từ
 - steradian