Nghĩa của từ: stereometric

* hh.
hình học không gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

stereometric /,stiəriə'metrik/ (stereometrical) /,stiəriə'metrikəl/
* tính từ
 - (thuộc) hình học không gian
Động từ BQT - Android App