Nghĩa của từ: stochastic matrix

* đs.
ma trận ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App