Nghĩa của từ: stochastic process

* xs.
quá trình ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App