Nghĩa của từ: stop button

* mt.
nút dừng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error