Nghĩa của từ: storage medium

* mt.
phương tiện nhớ, cái mang tin nhớ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App