Nghĩa của từ: storage problem

* kt.
bài toán về bảo quản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error