Nghĩa của từ: straight angle

* hh.
góc giữa tiếp tuyến và dây cung tại tiếp điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

straight angle /'streit'æɳgl/
* danh từ
 - (toán học) góc bẹt
Động từ BQT - Android App