Nghĩa của từ: strategical

*
thuộc chiến lược

Nghĩa trong từ điển StarDict:

strategical /strə'ti:dʤik/ (strategical) /strə'ti:dʤikəl/
* tính từ
 - (thuộc) chiến lược
=strategic position+ vị trí chiến lược
Động từ BQT - Android App